Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of evenementsvoorwaarden zijn zal dat op de verkooppagina van het product of evenement worden genoemd, hiermee dient de consument ook akkoord te gaan.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Evenementen:

 • Op het evenement kunnen er door Congo foto’s gemaakt worden en op de website worden geplaatst. Wil je liever niet dat er een foto op de website komt? Mail dan naar info@congo.eu en dan wordt de foto er afgehaald.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 • Betaling door consument dient direct bij aankoop te worden gedaan van het product, de dienst of tickets voor een evenement.
 • Na betaling zal er een bestellingsbevestiging gestuurd worden naar de opgegeven contactgegevens door consument.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Het aanbod

 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Congo kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
  • De prijs inclusief belastingen.
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • De wijze van betaling.
  • Optioneel: beschikbare maten en versies van producten.

Artikel 5: Leveringsvoorwaarden

 • Producten, zoals merchandise, worden niet bezorgd, maar kunnen opgehaald worden op het bezoekadres van de vereniging of bij lustrumevenementen, waaronder de opening en het festival.
 • Voor alle merchandise-producten geldt een (maximale) leveringstermijn van 30 dagen.
 • Tickets voor evenementen zullen na ontvangen betaling door de ondernemer opgestuurd worden naar de verstrekte contactgegevens van consument.

Artikel 6: Herroepingsrecht bij kopen van producten

 • Bij aankoop van merchandise-producten heeft de consument de mogelijkheid deze volledig, in originele verpakking en onbeschadigd te retourneren aan de ondernemen binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na aankoop van het product door de consument.
 • Bovenstaande voorwaarden onder herroepingsrecht zijn niet van toepassing bij het kopen van tickets voor evenementen, slechts voor merchandise-producten. 

Artikel 7: Herroepingsrecht bij het kopen van tickets voor evenementen

 • Onderstaande voorwaarden onder herroepingsrecht zijn niet van toepassing bij het kopen van (merchandise-)producten, slechts voor tickets voor evenementen.
 • Er is een uitzondering op het herroepingsrecht voor tickets voor evenementen volgens artikel 9. Consument heeft in geen geval het recht om een ticket te retourneren, op te zeggen of kosten hiervoor te verhalen op de ondernemer.
 • Na aankoop van een ticket is ondernemer in geen geval verplicht tot het terugnemen van aangeschafte tickets of het ondersteunen van de consument bij eventuele doorverkoop van tickets door consument.
 • Bij doorverkoop door consument, zonder expliciete berichtgeving aan de ondernemer van de nieuwe consument, kan de ondernemer niet garanderen dat er toegang wordt verschaft aan de nieuwe consument bij een evenement.

Artikel 8: Kosten in geval van herroeping

 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 9: Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, dit is slecht mogelijk voor producten:
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor alle aangeschafte tickets voor evenementen.

Artikel 10: Conformiteit en garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na aankoop aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Retournering van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 11: Levering en uitvoering

 • Alle levertermijnen van producten op de website van de ondernemer zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, is de ondernemer niet verplicht zich in te spannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Daarentegen zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering, terugbetalen.